Načítavam ...
Hlavný kontrolór

Samospráva > Hlavný kontrolór

silueta-ona

Ing. Mariana Ferusová


Telefón: 0908 138 004

E-mail: ferusova@dolnyohaj.sk

V súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

 1. vykonáva kontrolu
  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
  • vybavovania sťažností a petícií
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
  • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
  • dodržiavania interných predpisov
 2. predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce
 4. predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly, najmenej raz ročne 
  správu o kontrolnej činnosti
 5. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ
 6. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 7. riadi a zodpovedá za činnosť útvaru hlavného kontrolóra

 

Útvar hlavného kontrolóra

 1. organizáciu útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje obecné zastupiteľstvo v organizačnom poriadku
 2. zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra

Kontrolnej činnosti podľa ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podlieha:

 • obecný úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou
 • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27.

 

Dokumenty

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 1. polroka 2011
pdf 60.0 kBPortál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI