Načítavam ...
Desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva
Autor: DolnýOhaj.sk    |    Publikované pred 9 rokmi    |    Téma: Samospráva    |    Prečítané 5416 x
5-zasadnutie-oz

Obecné zastupiteľstvo našej obce zasadlo po prvý krát v tomto roku. Zasadnutie sa konalo 27. januára 2012, tradične o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu. Bolo to už 10. oficiálne stretnutie našich poslancov so starostom obce, ktorých si občania zvolili v komunálnych voľbách v roku 2010. Celý záznam zo zasadnutia Vám portál DolnýOhaj.sk opäť zabezpečil. 

10-zasadnutie-oz-play

Program zastupiteľstva:

1. Zahájenie

2. Návrh programu – schválenie

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia

5. Prejednanie žiadostí – podnetov

6. Návrh ročného záznamu do kroniky obce Dolný Ohaj za rok 2010

7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti obce za rok 2011

8. Komisia na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Zb.z.

9. Návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 5/2012 o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadov

10. Návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 6/2012 o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov

11. Návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 7/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na predajných miestach

12. Návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 8/2012 o podmienkach držania psov na území obce

13. Návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 9/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

14. Rôzne

15. ZáverPortál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI