Načítavam ...
Deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva
Autor: DolnýOhaj.sk    |    Publikované pred 9 rokmi    |    Téma: Samospráva    |    Prečítané 4304 x
5-zasadnutie-oz

Po takmer trojmesačnej prestávke naši poslanci opäť zasadli za stôl na 9. zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15. decembra 2011 o 18:00 v zasadacej miestnosti obecného úradu. Na prejednanie svojej žiadosti sa prišli pozrieť aj naši spoluobčania, ktorí ju na Oú adresovali. Okrem iného sa prejednávalo aj zvýšenie poplatku za komunálny odpad a poslanci si záverom odsúhlasili odmeny cez 2000

Vyjadrenie k 8. zasadnutiu obecného zastupiteľstva
Naším verným čitateľom neuniklo, že sme nezverejnili záznam z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20. septembra 2011. Viacerí z nich sa na tento záznam dotazovalo, no bohužiaľ v tomto termíne boli tvorcovia portálu Dolný Ohaj.sk vyťažení osobnými povinnosťami a tak sa nemohli zúčastniť prebiehajúceho zasadnutia.
Veríme, že to naši verní čitatelia, návštevníci pochopia a budú aj naďalej sledovať a podporovať našu iniciatívu.

 

7-zasadnutie-oz-play

Program zastupiteľstva:

1. Zahájenie

2. Návrh programu – schválenie

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia

5. Prejednanie žiadostí – podnetov

6. Návrh a schválenie inventarizačných komisií

7. Úprava rozpočtu za rok 2011 – Obec D.Ohaj, ZŠ s MŠ D.Ohaj

8. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole v Dome Seniorov

9. Návrh a schválenie rozpočtu obce na rok 2012–2014

10. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 – 2014

11. Návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 1/2012 o dani z nehnuteľnosti

12. Návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 2/2012 o miestnych daniach

13. Návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

14. Návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 4/2012 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

15. Schválenie odovzdania plynovodu do nájmu SPP

16. Návrh a schválenie odmien poslancom, obecnej kontrolórke a zástupcovi starostu za rok 2011

17. Rôzne

18. ZáverPortál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI