Načítavam ...
Jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva
Autor: DolnýOhaj.sk    |    Publikované pred 9 rokmi    |    Téma: Samospráva    |    Prečítané 6230 x
11-zasadnutie-oz

Po viac ako troch mesiacoch zvolal starosta obce 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo v piatok 4. mája o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Dolnom Ohaji. Naša kamera pri tom nechýbala a tak Vám na portáli DolnýOhaj.sk prinášame záznam z tohto zasadnutia.

K bodu č. 15. – Rôzne, prikladáme aj žiadosť a ponuku od firmy KOMNET s.r.o., ktorou sa zastupiteľstvo v závere zasadnutia zaoberalo.

 

11-zasadnutie-oz-play

Program zastupiteľstva:

1. Zahájenie

2. Návrh programu – schválenie

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia

5. Prejednanie žiadostí – podnetov

6. Doplnenie ročného záznamu kroniky obce Dolný Ohaj za rok 2010

7. Informácia hlavnej kontrolórky obce o zázname prešetrenia sťažnosti MUDr. Jozefa Štrelingera

8. Schválenie zásad kontrolnej činnosti obce Dolný Ohaj

9. Návrh na vyradenie drobného hmotného majetku obce Dolný Ohaj

10. Schválenie zmluvy o výpožičke priestorov v Základnej škole Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji, za účelom pôsobenia Základnej umeleckej školy

11. Čerpanie rozpočtu Obce D.Ohaj, ZŠ, DSe, za 1. štvrťrok 2012

12. Rozpočtové opatrenie č. l/2012 – úprava rozpočtu Obce, ZŠ, Dse

13. Návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 10/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole

14. Návrh a schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 11/2012 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolný Ohaj

15. Rôzne

Príloha – žiadosť od firmy KOMNET s.r.o.
pdf 390 kB

16. ZáverPortál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI