Načítavam ...
Pätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva
Autor: DolnýOhaj.sk    |    Publikované pred 8 rokmi    |    Téma: Samospráva    |    Prečítané 6082 x
15-zasadnutie-oz

Obecné zastupiteľstvo zasadalo posledný krát v tomto roku a to 11. decembra 2012 o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu. Asi najväčšiu pozornosť poslanci so starostom venovali téme zberu komunálneho odpadu v našej obci. Budete platiť v roku 2013 za komunálny odpad viac alebo menej? DolnýOhaj.sk pri tom nechýbal a tu Vám prináša záznam.

15-zasadnutie-oz-play

Program zastupiteľstva:

1. Zahájenie

2. Návrh a schválenie programu

3. Určenie overovateľov zápisnice

4. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia

5. Prejednanie žiadostí

6. Hodnotiaca správa starostu obce o plnení volebného programu v polovici volebného obdobia

7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Dolný Ohaj na rok 2013, 2014, 2015

8. Návrh rozpočtu obce Dolný Ohaj na rok 2013, 2014, 2015

9. Schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 1/2013 o dani z nehnuteľnosti

10. Schválenie VZN obce Dolný Ohaj č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11. Zámer prenajať obecný majetok – časť zdravotného strediska

12. Schválenie „Zásad obce Dolný Ohaj o vybavovaní sťažností“

13. Informácie o ukončených projektoch

14. Rôzne

15. ZáverPortál Dolný Ohaj.sk je nezávislá stránka fungujúca bez podpory obecnej samosprávy. Všetky informácie / materiály obsiahnuté na tomto portáli pre Vás nestranne zhromažďuje skupina mladých ľudí z obci.

Neprehliadnite


Anketa
COPYRIGHT
© 2005 - 2011 Dolný Ohaj.sk
Admin: Peter Lipták
SPONZORI